Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Naam parochie

Naam parochie

Bij de wijding krijgt een kerkgebouw een naam en deze naam blijft het gebouw houden. Parochies hebben ook een naam, traditioneel is dit vaak dezelfde naam als die van het kerkgebouw. Bij samenvoeging van parochies ontstaat een nieuwe parochie, die ook een naam krijgt. Dit kan een nieuwe naam zijn of een naam die al bekend was. Soms is een bepaalde naam uniek voor een streek, van een plaatselijk bekende heilige, van oudsher aanwezig of de naam van de oudste parochie waar later andere parochies uit zijn ontstaan. De nieuwe parochie beheert meer dan één kerkgebouw, zodat de relatie tussen de naam van het gebouw en van de parochie na samenvoeging niet meer vanzelfsprekend aanwezig is.
 
Een nieuwe naam zoeken
Een naam die past
Mogelijkheden
 
Een nieuwe naam zoeken 

Het zoeken van een nieuwe naam voor een parochie is een proces dat heel goed in overleg met parochianen kan worden gedaan en waartoe allerlei inspirerende en leuke activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Dit bevordert bovendien het draagvlak. Men kan een prijsvraag organiseren of een beperkt aantal namen aan de parochianen voorleggen, met daarbij de duiding van die specifieke namen. Bij het beoordelen van suggesties en bij de uiteindelijke keuze van een naam is het belangrijk deze aan enkele tevoren afgesproken criteria te toetsen. Bisdommen hanteren hiervoor soms een kader aan, waar rekening mee kan worden gehouden bij het opstellen van de criteria. Ook als het bisdom geen kader aangeeft, is het van belang dat de parochies zich er rekenschap van geven dat de naam van een parochie, zeker van een samengevoegde parochie, waarschijnlijk en hopelijk lang zal bestaan en dat de naam herkenbaar moet zijn als aanduiding van een katholieke geloofsgemeenschap. Uiteraard wordt de keuze voor een bepaalde naam gemotiveerd en deze beschrijving kan weer een heel goede rol spelen bij de wijze waarop de parochie zich presenteert.

Een naam die past

Om gevoeligheden bij de nieuw naam te vermijden, kiezen parochies soms een profane naam die verwijst naar een stadsdeel, rivier of landstreek. Deze compromisnamen zijn niet erg geschikt omdat ze eenvoudigweg niet herkenbaar zijn voor een geloofsgemeenschap. De naam is in dat geval niet dienstig aan de doelstelling van de parochie. Daarnaast moet de naam van een parochie een uitnodiging zijn aan onszelf en aan anderen, om verder te kijken dan onze wereldse werkelijkheid en om volgelingen van Jezus te worden. Tot slot is het ook mooi als parochies eigen namen hebben en liefst ook verschillende, zodat de grote varatie aan katholieke namen ook bij een afnemend aantal parochies zichtbaar blijft. In het bewaken van deze verscheidenheid speelt het bisdom vaak mede een belangrijke rol.

Mogelijkheden

Niet alle namen zijn dus geschikt. Men kan de naam kiezen van de heilige Drie-eenheid of van de Heilige Geest of een naam die verwijst naar het Christusmysterie: de Verrijzenis des Heren, de Wederkomst, het licht van Christus, de Goede Herder, het Heilig Hart, Christus Koning, of één van de titels van Maria. Men kan kiezen voor de naam van een heilige of van een engel. Het kan om één heilige gaan, of om een combinatie van twee heiligen. Dit kan met name een rol spelen, als dorpen of stad vanouds een heilige patroon hebben. Het is ook waardevol als de specifieke namen van diocesane heiligen bewaard blijven. De naam van een Rooms-katholieke parochie kan ook verwijzen naar een fragment uit het Evangelie, bijvoorbeeld Emmausparochie, verwijzend naar het verhaal van de leerlingen op weg naar Emmaus, of de Taborparochie, verwijzend naar Jezus' verheerlijking op de berg. Al deze namen zijn een duidelijke verwijzing naar de katholieke identiteit van de parochie.