Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid wil zeggen dat men kan worden aangesproken op het eigen handelen. Hoofdregel is dat (meerderjarige) mensen persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun eigen handelen. Wanneer men iemand schade berokkent, moet men die schade dan ook vergoeden. 
Men kan ook in een bepaalde hoedanigheid handelen, bijvoorbeeld als werkgever, als werknemer, als ouder van een kind of als bestuurder van een rechtspersoon. Wanneer men rechtsgeldig handelt in de hoedanigheid van bestuurder van een rechtspersoon, is men niet zelf persoonlijk gebonden aan de afspraken die worden gemaakt, maar de rechtspersoon. Als uit bevoegd handelen vervolgens eventueel schade ontstaat, is het dan ook de rechtspersoon die deze schade zal moeten vergoeden. In de situatie dat er géén sprake is (geweest) van rechtsgeldig en bevoegd handelen kunnen de gevolgen complex zijn. Bij bewust en met kwade opzet foutief handelen in de hoedanigheid van bestuurder is men altijd persoonlijk aansprakelijk. Dergelijk handelen kan immers nooit gebaseerd worden op de statuten en/of de doelstelling van de rechtspersoon en is ook nimmer te verzekeren. In deze gevallen is veelal sprake van puur eigenbelang. Te denken valt aan fraude, valsheid in geschrifte ten behoeve van eigen gewin en dergelijke. Soms kan náást de handelende persoon ook de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld, met name als deze te weinig toezicht heeft gehouden of te weinig maatregelen heeft genomen om fouten te voorkomen.